Help

Profile

appnganhang
Nickname appnganhang
Location Viet Nam
Birthday 5/16
Sex Male
Blog URL https://www.mbbank.com.vn/
About Myself
V?i m?c tiêu l?y khách hàng là tr?ng tâm, MBBank không ng?ng n? l?c đ? cung c?p nh?ng d?ch v? ngân hàng t?t nh?t, t?ng b??c tri?n khai áp d?ng công ngh? hi?n đ?i vào ?ng d?ng s? App MBBank, t?o ?n t??ng v?i gói s?n ph?m “Gia đình tôi yêu” Family Banking v?i nhi?u ?u đãi cho các thành viên, m?i giao d?ch tài chính tr? nên d? dàng ch? b?ng vài cú ch?m.

appnganhang's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help