Help

Profile

Adrienne  Owens
Nickname Adrienne Owens
Location Aruba
Birthday 1/1
Sex Male
About Myself
SEO là vi?t t?t c?a t? Search Engine Optimization (t?m d?ch là làm t?i ?u hóa công c? tìm ki?m) là t?p h?p nh?ng ph??ng pháp t?i ?u hóa đ? website tr? nên thân thi?n v?i máy ch? tìm ki?m (Search Engine) t? đó nâng cao th? h?ng website khi ng??i dùng tìm ki?m v?i các t? khóa liên quan.

Theo đ?nh nghĩa c?a Wiki SEO là m?t t?p h?p các ph??ng pháp nh?m nâng cao th? h?ng c?a m?t website trong các trang k?t qu? c?a các công c? tìm ki?m (ph? bi?n nh?t là Google). Các ph??ng pháp đó bao g?m vi?c t?i ?u hóa website (tác đ?ng mã ngu?n HTML và n?i dung website) và xây d?ng các liên k?t đ?n trang đ? các công c? tìm ki?m ch?n l?a trang web phù h?p nh?t ph?c v? ng??i tìm ki?m trên Internet ?ng v?i m?t t? khóa c? th? đ??c ng??i dùng truy v?n.

Adrienne Owens's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help